ZELERIS иновативна комбинация от флорфеникол и мелоксикам за преживни животни

Флорфеникол + мелоксикам в една инжекция за лекуване на говеждия респираторен синдром

Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml инжекционнен разтвор за говеда

1 ml съдържа 400 mg florfenicol и 5 mg meloxicam. Бистър жълт разтвор.

 ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ  За лечение на говежди респираторен синдром (BRD) свързано с пирексия причинена от Mannheimiahaemolytica, Pasteurellamultocidaи Histophilussomni чувствителни на флорфеникол.

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Да не се използва при възрастни бикове предназначени за разплод.

Да не се използва при животни страдащи от понижена чернодробна, сърдечна или бъбречна функция и хеморагично нарушение, или когато има доказателства за улцерогенни гастроинтестинални лезии.

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

 НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ Много чести наблюдавани след подкожно приложение на продукта са локалните реакциите в мястото на инжектиране (основно подуване, уплътняване, затопляне и болка). Тези реакции са преходни и обикновенно отшумяват за 5 до 15 дни без нужда от лечение, но понякога могат да перзистират до 49 дни.

По време на инжектирането с продукта животните може да проявят признаци на умерена болка, която се изразява в движение на главата и врата. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести  (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятна(и) реакция(и))

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения).

 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Говеда.

 ДОЗИРОВКА , МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ Подкожно приложение.

Еднократно подкожно инжектиране в доза: 40 mg флорфеникол/kg телесна маса и 0.5 mg мелоксикам/kg телесна маса (т.е. 1 ml/10 kg телесна маса).

Количеството поставено на едно място, не трябва да превишава обем от 15 ml. Инжектирането трябва да се извършва само в областта на врата.

Гумената запушалка на флакони от 250 ml, позволява безопасно пробивана до 20 пъти. Препоръчва се използването на многодозова спринцовка, за намаляване броят пробивания на запушалката.

 СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ За определяне на дозата и избягване на неправилното дозиране, трябва да се определи колкото е възможно по-точно телесната маса на животното.

  КАРЕНТНИ СРОКОВЕ Месо и вътрешни органи: 56 дни.

Мляко: Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Да не се прилага при бременни животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора в продължение на 2 месеца преди очакваното раждане.

 

 СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

 Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху картона след "EXP". Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Когато е възможно, ветеринарномедицинският продукт трябва да се използва единствено на базата на проведени изследвания за чувствителност на бактериите. Трябва да се вземат под внимание официалните, национални и регионална антимикробиална политика, когато се използва ветеринарномедицинският продукт.

Избягвайте употребата при силно дехидратирани, хиповолемични или хипотензивни животни, защото има потенциален риск от бъбречна токсичност. Поради липса на данни за безопасност, не се препоръчва използването на продукта при телета под 4 седмична възраст.

 

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Продуктът слабо дразни очите. Изплакнете веднага с обилно количество вода при попадане в очите.

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Хора с установена свръхчувствителност към флорфеникол, мелоксикам или някои от ексципиентите трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Наблюдавани са дозо зависима токсичност за майката и фетотоксичност след приложение на мелоксикам при бременни плъхове. Поради това, ветеринарномедицинският продукт не трябва да се прилага от бременни жени.

 Бременност и лактация:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана при разплодни, бременни и лактиращи животни.

Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

 

Заплодяемост: Да не се използва при бици за разплод (вижте също точка “Противопоказания”).

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не прилагайте съвместното с глюкокортикоиди, други нестероидни противовъзпалителни ветеринарномедицински продукти или с антикоагуланти.

 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Телета с недоразвити предстомашя, понасят добре повторното приложение на препоръчителната доза веднъж седмично в продължение на три седмици, както и единично приложение на трикратно по-висока от препоръчителната доза.

Повторящо се ежеседмично предозиране (трикратна и петкратна препоръчителна доза), при телета води до  намалена консумация на мляко, намален прираст, размекнати изпражнения или диария. Повтарящо се седмично прилагане на трикратно завишена доза, е фатално за 1 от 8 телета след третото приложение. Повтарящо се седмично прилагане на петкратно завишена доза, е фатално за 7 от 8 телета след третото приложение.

Продължителността на неблагоприятните ефекти е дозо зависима. Наблюдавани са постмортални макроскопски интестинални лезии (наличие на фибрин, улцерация на абомазума, хеморагични петна и удебеляване на стените на абомазума).

 Основни несъвместимости: При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.

 СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

 Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Фармакодинамични свойства

Флорфениколът е синтетичен антибиотик със широк спектър на действие ефективен срещу повечето Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии изолирани от домашни животни. Флорфениколът действа като инхибира протеиновия синтез на рибозомно ниво, действа бактериостатично и има време зависим ефект. Лабораторните тестове са показали, че флорфеникол е ефективен срещу повечето обичайно изолирани патогенни бактерии причиняващи говеждият респираторен синдром, което включва  Mannheimiahaemolytica, Pasteurellamultocida и Histophilussomni.

Флорфениколът се смята за бактериостатик, но при invitro изследвания демонстрира бактерицидно действие срещу Mannheimiahaemolytica, Pasteurellamultocida и Histophilussomni.

Институт за клинични и лабораторни стандарти (CLSI) е установил следните нива на чувствителност след прилагане на флорфеникол при Mannheimiahaemolytica, Pasteurellamultocida и Histophilussomni: чувствителни ≤ 2 µg/ml, средно чувствителни: 4 µg/ml, резистентни : ≥ 8 µg/ml.

Резистентноста към флорфеникол се определя основно от системата за пренос на специфичен (Flo-R) или мултилекарствен транспорт (AcrAB-TolC). Гените свързани с тези механизми са кодирани във мобилни генетични елементи, като плазмидите, секвенции или геннетични каскади. Резистентността към флорфеникол при прицелните патогени е докладвана само в редки случаи и е свързана с клетъчната помпа и наличието на flo-R гена.

Проучването на данните за чувствителност на прицелни теренни изолати от говеда взети между 2004 и 2012 из цяла Европа, показват значителна ефикасност на флорфеникола, без да са установени резистентни изолати. Стойностите на минимална инхибираща концентраця при invitroтестваните теренни изолатиса представени в таблицата по-долу.

Видове бактерии

Обхват (µg/ml)

MIC50 (µg/ml)

MIC90 (µg/ml)

Mannheimia haemolytica (n=217)

0.25 – 4

0.7

0.9

Pasteurella multocida (n=226)

0.125 – 8

0.3

0.5

Histophilus somni (n=128)

0.125 – 0.5

0.2

0.3

Мелоксикамът е нестероидно противовъзпалително средство (NSAID) от групата на оксикам, чието действие е свързано с инхибиране на простагландинновия синтези и по такъв начин упражнява противовъзпалителното, противоексудативно, аналгетично и антипиретично действие. Намалява левкоцитната инфилтрация във възпалената тъкан. В малка степен той също инхибира свързаната с колаген тромбоцитна агретация. Мелоксикамът също има антиендотоксично действие, защото инхибира производството на тромбоксан Б2 в следствие на   E. coli ендотоксин при телета, лактиращи крави и прасета. 

Бионаличността на мелоксикам в този комбиниран продукт е по-ниска в сравнение със самостоятелната му употреба. Влиянието на тази разлика върху противовъзпалителното действие не е изследвана при теренни проучвания. Въпреки това се наблюдава отчетлив антипиретичен ефект  в първите 48 часа след приложение.

 Фармакокинетични особености

След подкожно приложение на продукта в препоръчителна доза от 1 ml/10 kg телесна маса се постига максималната средна плазмена концентрация (Cmax) от 4.6 mg/L и 2.0 mg/L на 10-ти час и 7-ми час съответно след приложението на флорфеникол и мелоксикам. Ефективни плазмени нива на флорфеникол се подържат над MIC90 от 1 µg/ml, 0.5 µg/ml и 0.2 µg/ml, за 72 часа, 120 часа и 160 часа.

 Флорфениколът притежава обширно разпределение  в цялото тяло и слабо се свързва с плазмените протеини (приблизително 20%). Мелоксикамът притежава висока свързваща способност с плазмените протеини (97%) и се разпределя във всички добре кръвоснабдени органи.

Флорфениколът се екскретира основно чрез урината и в по-малка степен с фекалиите, като има полуживот от около 60 часа. Мелоксикамът се екскретира еднакво разпределен чрез урината и фекалиите, като има полуживот от около 23 часа.

 

Размер на опаковките

Картонена кутия с 1 флакон от 100 ml

Обратно нагоре