Правила за поверителност

Сева се ангажира да спазва приложимите разпоредби относно защитата на личните данни

Сева Анимал Хелт България ЕООД се ангажира със зачитането на приложимите разпоредби относно защитата на личните данни.

Сева Анимал Хелт България ЕООД се задължава да прилага разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (ОРЗД) и да защитава събраните и обработваните лични данни.

Ето защо Ceva Santé Animale (или Ceva) прилага процедури, с които да гарантира спазването на разпоредбите в рамките на нашата организация и по-специално от нашите служители, партньори и доставчици, които обработват лични данни, а именно:

► Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;

► Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

► Личните данни се съхраняват по подходящ, свързан с и ограничен до необходимото начин във връзка с целите, за които се обработват;

► Вземат се мерки за гарантиране на точността на личните данни и за изтриването или коригирането на неточните данни.

Нашите ангажименти за защита на Вашите данни

ЧЗВ

 • Какво е GDPR или ОРЗД?

GDPR означава „General Data Protection Regulation“

ОРЗД означава „Общ регламент относно защитата на данните“

Това е отправен текст на европейското право относно защитата на личните данни.

Той установява единна и хармонизирана правна рамка, приложима към всички държави членки и чиято цел е да гарантира защитата на правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни.

 

 • За кого се отнася ОРЗД?

ОРЗД не се отнася само за организациите, установени в ЕС, но и за организациите, установени извън ЕС, ако те предлагат стоки или услуги на територията на Съюза.

 

 • Кога влиза в сила ОРЗД?

Регламентът е в сила за целия Европейски съюз от 25 май 2018 г.

 

 • Какво означава „обработване на лични данни“?

Обработване на данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

 • За кои данни се отнася ОРЗД?

ОРЗД се прилага по отношение на всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано.

 

 • Кои лични данни се считат за особено чувствителни?

Това е информацията за расовия или етническия произход, политическите възгледи, философските или религиозните убеждения, членството в синдикални организации, здравето или сексуалния живот.

 

 • Как се събират и обработват чувствителните данни?

Поради естеството си чувствителните данни са свързани с рискове за правата и свободите на лицата и поради това подлежат на режим на засилена защита.

ОРЗД установява принципа на забрана на обработването на чувствителни данни, като тази забрана е придружена от някои дерогации.

Като алтернатива на забраната са предвидени редица изключения.

 

 • Какво означава „администратор“?

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

 

 • Какво означава „обработващ лични данни“?

Обработващият лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

 

 • Прилага ли се регламентът за обработване, различно от автоматизираното?

ОРЗД се прилага за всяко изцяло или частично автоматизирано обработване на лични данни, както и за всяко друго обработване на данни, които са част от регистър или които са предназначени да съставляват част от регистър.

Регистър не е единствено база данни или таблица в Excel. Може да става въпрос за документ на хартиен носител, система за видеонаблюдение, съдържащи информация за дадено лице…

 

 • Какви са основните цели на ОРЗД?

Създаване на единна рамка, приложима в целия Европейски съюз и засилване на сътрудничеството между надзорните органи

Промяна на подхода чрез въвеждане на отчетност за администраторите

В съответствие с принципа за отчетност се въвежда регистър на дейностите по обработване. В регистъра се записва изчерпателна информация за различните обработвания

 

 • Укрепване на правата на хората

►   Право на информация и съгласие: повече прозрачност

►   Право на достъп и коригиране

►   Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

►   Право на възражение и право да се поиска ограничаване

►   Право на преносимост на данните

►   Право да се претендира за обезщетение

 

 • Защита на правото на неприкосновеност на личния живот и на личните данни на етапа на проектирането — за новите проекти — и по подразбиране — за текущите проекти

Защита на данните на етапа на проектирането

Защитата на данните на етапа на проектирането налага по време на обработването на данните или на определянето на средствата на обработване да се прилагат технически и организационни мерки, които позволяват да се изпълнят принципите за защита на данните на субекта на данните, по специално с оглед на рисковете, които обработването носи за правата и свободите на физическите лица

Защита на данните по подразбиране

По подразбиране се обработват само данни, които са необходими за конкретната цел на обработването. Тези принципи се отнасят до обема на данните, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.

 

Оценка на въздействието върху защитата на данните

Регламентът предвижда задължение за администраторите и обработващите данни да извършват оценка на въздействието върху защитата на личните данни преди самото обработване, когато то може да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица

Правила за поверителност

Дружеството Сева Анимал Хелт България ЕООД (наричано по-нататък „Ceva“) отдава голямо значение на защитата на неприкосновеността на личния живот и на данните на потребителите на своите сайтове.

В рамките на своята дейност Ceva събира и обработва лични данни в качеството си на администратор на данни и следователно подлежи на приложимите правила за защита на личните данни, и по-специално на Общия европейски регламент относно защитата на данните № 2016/679 от 27 април 2016 г. (наречен по-нататък „ОРЗД“), както и на всички правила от националното право, приети в съответствие с този регламент.

Настоящата политика за поверителност (наричана по-нататък „Политиката“) има за цел да Ви предостави ясна, достъпна и пълна информация за начина, по който Ceva събира и използва някои отнасящи се до Вас лични данни, по-специално чрез или във връзка със своите уебсайтове или мобилни приложения, и за средствата, с които разполагате, за да контролирате това използване и да упражнявате съответните права.

1. В КОИ СЛУЧАИ СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

На Ceva може да се наложи да събира личните Ви данни в различни случаи (онлайн или физически).

Понякога Ceva може да събира личните Ви данни чрез формуляри, в които полетата, отбелязани със звезда (*) са задължителни и трябва да бъдат попълнени. В противен случай достъпът до някои услуги и тяхното използване няма да са възможни. 

 • Данни, които ни предоставяте, създавайки акаунт на нашите уебсайтове или мобилни приложения

Ако желаете да използвате определени сайтове, трябва да се идентифицирате като създадете акаунт.

При създаване на акаунт в нашите сайтове или мобилни приложения ще бъдете помолени да ни предоставите някои лични данни, и по-специално Вашите идентификационни данни.

Тези данни ще ни позволят да управляваме създаването на Вашия профил и са необходими за управлението на акаунта Ви.

Това обработване се основава на легитимните интереси на администратора на данни по смисъла на член 6 от ОРЗД.

 • Данни, които ни предоставяте в отговор на предложение за работа или при спонтанна кандидатура

В рамките на управлението на набирането на персонал Ceva събира личните данни на кандидатите, получени по-специално чрез изпратените от тях автобиографии и мотивационни писма, чрез събеседванията със Ceva и евентуално чрез резултатите от психотехническите тестове и чрез поставените във формуляра въпроси.

Тези данни ще бъдат обработвани изключително от Ceva и нейните дъщерни дружества в рамките на разглеждането на кандидатурата Ви.

Правното основание на обработването се базира едновременно на съгласието и на легитимните интереси на администратора на данни, който трябва да осигури управлението на подбора.

 • Данни, събирани автоматично при посещенията Ви на нашите уебсайтове

При посещение на нашите сайтове на Вашето устройство (компютър, смартфон, таблет) могат да бъдат инсталирани бисквитки, в зависимост от избора, който сте направили и който можете да промените по всяко време.

Бисквитка е малък файл, съдържащ информация за посещенията на тези сайтове, чиято основна цел е да се подобри използването им и да се позволи предлагането на персонализирани услуги.

При посещение на нашите уебсайтове Ceva може по-специално да инсталира бисквитки за измерване на посещаемостта. Бисквитките за измерване на посещаемостта ни позволяват да научим повече за това как се използват сайтовете ни, да анализираме ергономичността им и да откриваме и разрешаваме технически проблеми.

Тези бисквитки подлежат на съгласието на потребителя.

За повече информация, моля вижте нашата политика за бисквитките – постави линка.

 • Данни, които ни предоставяте, като се абонирате за нашите информационни бюлетини

Ceva създаде информационни бюлетини, с които да Ви информираме редовно за новините, свързани със Ceva.

Въвеждайки имейла си, Вие се съгласявате да получавате тези информационни бюлетини на Ceva.

Можете да оттеглите съгласието си и да се отпишете от бюлетина по всяко време, като следвате линка за отписване в долната част на бюлетина. 

 • Данни, които ни предоставяте чрез формуляра за контакт

Ceva предлага формуляри за контакт.

Данните, които трябва да се попълнят в тези формуляри, ни позволяват да отговаряме на исканията Ви. Това обработване се извършва въз основа на предварителното Ви съгласие.

Личните Ви данни не се използват за други цели.

 • Данни, които ни предоставяте за участие в игри

Обработването на лични данни от Ceva се извършва въз основа на предварителното Ви съгласие.

Личните Ви данни не се използват за други цели.

 • Законово или подзаконово задължение

От Ceva може да бъде изискано да събере и да предостави личните Ви данни, за да се съобрази с правно задължение, съдебно решение, призовка или съдебно производство, ако го изисква спазването на действащото законодателство.

 • Данни, предоставени чрез социалните мрежи

Ако сте регистрирани в социална мрежа и се идентифицирате в сайт или приложение на Ceva чрез тази функция, без да се регистрирате предварително в сайта или мобилното приложение Ceva може да получи данните от съответната социална мрежа.

Тези данни позволяват идентифицирането Ви и създаването на акаунт.

Условията на споделяне и предоставяне на тези данни са предвидени в условията на регистриране на социалните мрежи и при всички положения подлежат на предварителното Ви съгласие.

2. КАКВА Е ПОЛИТИКАТА НИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАННИТЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА?

Ceva отдава голямо значение на защитата на личните данни на непълнолетните лица.

Нашите уебсайтове не са предназначени за непълнолетни на възраст под 18 години и ние не събираме личните данни на тези лица. Непълнолетните лица на възраст под 18 години трябва имат предварителното разрешение от родителите си или от носителя на родителските права, за да предоставят лични данни.

Ако установим, че лични данни на непълнолетни лица под 18 години са събрани без предварителното разрешение на родителите, незабавно ще пристъпим към унищожаването им.

3. КАКЪВ Е СРОКЪТ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ И КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ПО ЗАЛИЧАВАНЕ?

Ceva съхранява личните Ви данни само за времето, което e необходимо за постигането на целите си при спазване на законовите възможности за архивиране и на задължението за съхранение на някои данни и/или на анонимизиране.

Тези срокове на съхранение се определят в зависимост от целите на обработването и отчитат по-специално приложимите правни разпоредби, които налагат точен срок на съхранение.

По-долу ще намерите примери за приложими срокове на съхранение:

 • Създаване на акаунт: данните Ви ще бъдат обработвани до момента, в който решите да закриете акаунта си. Можете да закриете акаунта си по всяко време чрез настройките на акаунта.

Ако обаче не сте влизали в нашия сайт от три години, акаунтът Ви ще бъде изтрит.

Формуляр за контакт: ще обработваме данните Ви за времето, необходимо за разглеждане на заявката Ви. При всички положения данните Ви се заличават след период от 2 години, считано от последния контакт с Вас.

►Информационен бюлетин: ще обработваме данните Ви до прекратяване на абонамента или отписването Ви от бюлетина.

►Игри: данните Ви могат да бъдат съхранени след края на играта за законни цели.

►Кандидатура: личните Ви данни ще бъдат съхранявани за максимален период, от 2 години, считано от последния контакт.

4. НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Тъй като личните Ви данни са поверителни, единствено надлежно упълномощените от Ceva лица, на основание техните функции, могат да имат достъп до личните Ви данни, без да се нарушава възможното им предоставяне в степента, изисквана от приложимото законодателство.

Ceva се ангажира да вземе всички подходящи организационни и технически мерки за запазване на целостта и поверителността на данните.

Ние не продаваме лични данни на трети лица.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на дружества от групата Ceva.

На нашите оторизирани доставчици на услуги също може да се наложи да обработват Вашите лични данни, които са строго необходими за извършването на услугите, които им поверяваме: става въпрос най-вече за доставчиците, отговарящи за управлението на връзката с клиентите, организирането на конкурсни игри, управлението на програмите за лоялност, изпращането на електронни съобщения за маркетингови цели, съхраняването на данните...

При определени обстоятелства може да прехвърлим Вашите лични данни извън ЕС, в държави, които не предлагат достатъчна защита при обработването на лични данни в съответствие със стандартите на ЕС. В такива случаи ние защитаваме прехвърлянето и обработката чрез подходяща правна рамка, за да гарантираме високо ниво на защита, независимо от това къде се обработват данните Ви. Прехвърлянето може да се основава на „Privacy Shield“ — процес на автоматична регистрация, който предоставя на предприятията механизъм за спазване на изискванията на ЕС за защита на данните.

Може също така да ни се наложи да предоставяме тези данни на публични администрации и органи в съответствие с правните разпоредби.

5. КАК Е СЕ ГАРАНТИРА СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ceva осигурява сигурността и защитата на Вашите лични данни, за да гарантира поверителността им и да не позволи те да бъдат изкривени, повредени, унищожени или разкрити на неупълномощени трети лица.

Когато разкриването на данни на трети лица е необходимо и разрешено, Ceva гарантира, че тези трети лица предоставят за тези данни същото ниво на защита, като осигуреното от Ceva, като изисква договорни гаранции, предвиждащи по-специално, че данните могат да бъдат обработвани единствено за разрешени цели, с цялата необходима поверителност и сигурност.

Ceva прилага технически и организационни мерки, за да гарантира, че личните данни се съхраняват по възможно най-сигурния начин и само за срока, необходим за постигането на целите си в съответствие с приложимото право.

Въпреки че Ceva взема всички разумни мерки за защита на Вашите лични данни, никоя технология за прехвърляне или съхранение не е неуязвима.

Съгласно приложимото законодателство в случай на доказано посегателство върху личните данни, което може да доведе до висок риск за правата и свободите на субектите на данни, Ceva се ангажира да съобщи за това нарушение на компетентния надзорен орган, а когато това се изисква от посоченото законодателство — и на субектите на данни.

Без да се засяга гореспоменатото, Ваша отговорност е да проявите предпазливост, за да предотвратите всякакъв неразрешен достъп до Вашите лични данни и Вашите устройства (компютър, смартфон, таблет, ...), включително избор на силна парола.

6. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

При спазване на предвидените в действащата правна уредба условия имате следните права по отношение на личните Ви данни:

 • Право на информация за обработването на личните Ви данни

Ceva се стреми да Ви предоставя информация за условията на обработване на личните Ви данни в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

 • Право на достъп, коригиране и изтриване (или право „да бъдеш забравен“) на личните Ви данни

Правото на достъп Ви позволява да получите потвърждение от Ceva дали личните Ви данни се обработват от нас или не, какви са условията на това обработване, както и да получите копие от тях (за всяко допълнително копие Ceva е в правото си да изиска евентуално заплащане на разумна такса въз основа на направените административни разходи). Когато това искане е направено с електронни средства, информацията се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

Имате също така право да поискате коригиране без излишно забавяне на неточните или непълни лични данни, свързани с Вас.

Накрая, при отчитане на предвидените в приложимото право изключения (например съхранение с цел спазване на правно задължение), имате право да поискате изтриване на личните Ви данни без излишно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания: 

►личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

►желаете да оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и евентуално няма друго правно основание за обработването;

►считате и можете да установите, че личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

►личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение.

 • Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни

Приложимото законодателство предвижда, че това право може да бъде изтъкнато в определени случаи и по-специално:

 ►когато оспорвате точността на Вашите лични данни, обработването им може да бъде ограничено за срок, който позволява да се провери тяхната точност;

►когато считате и можете да установите, че обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, можете да изискате вместо това ограничаване на обработването им;

►когато Ceva не се нуждае повече от личните Ви данни, но те все още са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

►когато възразявате срещу обработването, което се основава на легитимните интереси на администратора на данни, в хода на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

 • Право на възражение включително срещу директния маркетинг

Имате право по всяко време на възражение срещу обработване на личните Ви данни, включително срещу профилирането, по причини, свързани с конкретното Ви положение. Обработването на личните Ви данни ще бъде прекратено, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или има причини, свързани с установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Когато данните се обработват за целите на директния маркетинг, имате право на възражение във всеки един момент.

В такъв случай повече няма да получавате персонализирани оферти.

 • Право на преносимост на личните данни

Когато обработването се основава на съгласието Ви или на договор, правото на преносимост Ви позволява да получите личните данни, които сте предоставили на Ceva, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на данни без възпрепятстване от Ceva.

Когато това е технически осъществимо, може да поискате тези лични данни да бъдат прехвърлени директно от Ceva на друг администратор.

 • Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните данни

Когато Ceva обработва личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие, можете да го оттеглите по всяко време.

Съгласно приложимото право обаче оттеглянето на съгласието Ви се отнася само за бъдеще периоди и не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 • Право на жалба до надзорен орган

Ако въпреки усилията на Ceva да защити личните Ви данни, считате, че правата Ви не са спазени, имате право да подадете жалба до надзорен орган.

Списък с надзорните органи можете да намерите на сайта на Европейската комисия.

 • Право да решите съдбата на Вашите лични данни след смъртта Ви

Накрая, имате право да решите какво ще се случи с личните Ви данни след смъртта Ви, като предоставите общи или конкретни указания в това отношение. Ceva се ангажира да спазва тези указания.

При отсъствие на указания Ceva признава на наследниците възможността да упражнят някои права, по-конкретно правото на достъп, ако то е необходимо за уреждане на наследството на починалия, както и правото на възражение с цел закриване на акаунтите на починалия и прекратяване на обработването.

7. РЕД И УСЛОВИЯ НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА 

За всеки въпрос, свързан с настоящата политика за поверителност, и/или за да упражните посочените по-горе права, можете да се обърнете към Ceva посредством формуляра.

Ceva се ангажира да Ви отговори без излишно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаването на искането Ви.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се вземат предвид сложността и броят на отправените до Ceva искания. В такъв случай, ще Ви информираме за това удължаване и за причините за отлагането.

Ако искането Ви е изпратено с електронни средства, информацията ще Ви бъде предоставена по възможност също с такива средства, освен ако изрично не сте поискали друго.

Ако Ceva не предприеме действия по искането Ви, тя ще Ви информира за причините за бездействието си, като ще имате възможност да подадете жалба до надзорен орган и/или да търсите защита по съдебен ред.

Правила за бисквитките

Настоящата политика за обработката на лични данни чрез “бисквитки” е приложима при сърфиране в интернет и по мобилните приложения на Сева Анимал Хелт България ЕООД (Ceva)

При посещението на тези сайтове може да получите бисквитки, изпратени и управлявани от Сева Анимал Хелт България ЕООД, както и бисквитки, изпратени от уеб сайтове или сървъри, които се управляват от трети страни („Бисквитки на трети страни“).

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ? 

Терминът „бисквитка“ обхваща всички текстови файлове, които се записват на Вашето устройство (компютър, смартфон, таблет) и/или които се четат от него при разглеждането на уеб сайт или мобилно приложение (сайт) или при разглеждане на реклама. Те имат за цел по-конкретно да събират информация за Вашите действия в сайтовете и да Ви предлагат персонализирани услуги.

 

2. КАКЪВ ТИП БИСКВИТКИ? 

2.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ БИСКВИТКИ

Тези бисквитки са абсолютно необходими за правилното функциониране, за правилното сърфиране и за подобряване на функционалностите и ефективността на сайтовете.

Ето защо, ако деактивирате тези бисквитки, няма да можете да се възползувате от някои тяхни функции.

Тези бисквитки не събират никакви лични данни.

2.2. БИСКВИТКИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Тези бисквитки ни дават възможност да събираме информация за начина, по който се използват нашите сайтове, която ни позволява да подобряваме съдържанието и/или да го направим по-подходящо.

Чрез тях можем да събираме информация за начина, по който използвате сайта, броя на посещенията за всяка страница, времето прекарано на определена страница, или броя на кликовете.

Всички тези бисквитки се активират автоматично, когато се съгласите да ги използвате. Ако все пак искате да ги деактивирате, моля вижте раздела „Упражняване на правото на избор“ по-долу.

Събраната информация не може да се използва за търговски цели.

2.3. РЕКЛАМНИ БИСКВИТКИ

Тези бисквитки позволяват да Ви предоставяме отговарящи на Вашите интереси реклами и да измерваме ефективността на нашите рекламни кампании.

Бисквитки за измерване
Бисквитките за измерване ни дават възможност да оценим ефективността на нашите рекламни кампании.

Бисквитки за таргетиране

Тези бисквитки ни позволяват да научим повече за навиците Ви в интернет, за да предоставяме по-широк тип реклами, които могат да ви заинтересуват.

Бисквитките за таргетиране ни позволяват:

 • да събираме лични или други данни посредством логически игри,
 • да научим какво е съдържанието на разгледаните страници,
 • да научим каква информация сте избрали да споделите при регистрацията Ви в други сайтове,
 • да научим кои страници и сайтове сте разгледали при последните сърфирания или непосредствено преди влизането Ви в сайта,
 • да научим вашето местоположение.
2.4. БИСКВИТКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

В нашите сайтове можем да включваме бисквитки от трети страни, които Ви позволяват да споделяте съдържание от нашите сайтове.

Тези бисквитки не се управляват от Ceva и ние нямаме никакъв контрол над използваните от социалните мрежи процеси за събиране на информация за посещенията Ви в нашите сайтове във връзка с личните данни, с които разполагат.

Създаването и използването на бисквитки от тези трети лица е подчинено на техните политики за неприкосновеност на личния живот.

Приканваме Ви да се информирате за политиките за неприкосновеност на личния живот на тези социални мрежи, за да се запознаете с целите, най-вече рекламните, за които ще се използва информацията, която те могат да съберат благодарение на бутоните за споделяне в социалните мрежи. Тези политики за неприкосновеност на личния живот трябва най-вече да Ви позволяват да направите избор по отношение на тези социални мрежи, по-специално чрез настройки на акаунтите ви.

3/ КАК ДА УПРАВЛЯВАТЕ БИСКВИТКИТЕ?

3.1. ПРИЕМАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ

При първото Ви влизане в нашите сайтове, от Вас ще бъде ще Ви бъде предложена опцията да приемете бисквитките.

Срокът на валидност на това съгласие е максимум 13 месеца.

3.2. ОТКАЗ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ

Можете да промените или да откажете събирането на информация чрез бисквитките посредством активно управление на настройките на Вашия браузър.

 • Активиране или пълно деактивиране на бисквитките;
 • Изтриване на конкретни бисквитки, които вече са записани във Вашия браузър;
 • Възпрепятстване на някои уеб сайтове да записват бисквитки на Вашия компютър;
 • Блокиране на бисквитките на трети страни (когато при посещение на определен сайт друг сайт записва бисквитки на компютъра Ви).

Все пак всяка настройка, която предприемате, може да промени сърфирането Ви в интернет и условията за достъп до някои услуги, които изискват използването на бисквитки.

Затова ние не Ви препоръчваме да отказвате използването на задължителните бисквитки, които са необходими за функционирането на сайта и отказът от които ще Ви попречи да сърфирате нормално.

Отказът от използването на бисквитки за таргетиране или измерване обаче води само до спирането на рекламите в нашите сайтове или в интернет, като те вече няма да са съобразени с Вашите интереси.

3.3. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ИЗБОР 

Настройки на браузъра

За да извършите тези настройки, следвайте инструкциите на Вашия браузър.

Можете също така да кликнете на линковете по-долу за достъп до инструкциите на някои от най-известните браузъри:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042,

Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

iOS: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Android: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices

Бисквитки на трети страни

Единствено сайтът, който е създал съответната бисквитка, може да прочете или да промени информацията, която се съдържа в нея. Тези бисквитки на трети страни са предмет на политиките за неприкосновеност на личния живот на тези трети страни.

За повече информация и за да упражните правото си на избор по отношение на тези бисквитки, кликнете на следващите линкове:

3.4. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Освен това, за да научите повече за начина, по който функционират бисквитките както и специализираната реклама, събирана с конкретни цели, можете да направите справка  с:

Digital Advertising Alliance в САЩ: Digital Advertising Alliance

Digital Advertising Alliance of Canada в Канада: Digital Advertising Alliance of Canada

European Interactive Digital Advertising Alliance в Европа:European Interactive Digital Advertising Alliance

Тези организации Ви позволяват да се отпишете от таргетиране онлайн реклами на всички предприятия, които са техни членове.

YourOnlineChoices: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies

Този сайт Ви позволява чрез централизиран интерфейс да управлявате приемането или отказа от използване на бисквитки.

За да научите повече за бисквитките, можете да направите справка със сайта на Националната комисия за информатика и свободи: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/.

4 - АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА БИСКВИТКИТЕ 

Политиката за бисквитките може да бъде променяна с времето. Тези изменения ще влязат в сила веднага след публикуването на политиката за смяната на работата с бисквитките. Приканваме Ви да следите регулярно и да сте запознати с актуалния вариант на настоящата Политика.

Условия за ползване

I. Съдържание и достъп до Уебсайта

A. Съдържание на уебсайта

Този уебсайт на групата Ceva Santé Animale (по-натам наречен "Сайта") е създаден, за да предоставя на потребителите информация за компанията, нейната организация, изследвания, продукти, политика за човешки ресурси, местоположения, комуникация. Този уебсайт не може при никакви обстоятелства да представлява договорно предложение.

Всяко физическо или юридическо лице, което се свързва, разглежда или използва сайта (наричано по-долу "Потребителят"), признава, че е прочел тези Условия за ползване (наричани по-долу "Условия за ползване" или "Условия") към момента на присъединяването си към Уебсайта без резерв. Фактът, че Потребителят не трябва да кликне за да приеме Условията за ползване, не представлява пречка за противопоставянето им.

Тъй като съобщенията за ветеринарните лекарствени продукти пред обществеността са предмет на специфични разпоредби, информацията, която Потребителят намира на уебсайта, не трябва да се използва за даване на медицинско мнение или за замяна на консултация с професионално лице.
По същия начин, тази информация не може да се тълкува като препоръка за употребата на продукти без съветите на ветеринарен лекар.

Ceva се ангажира да провери дали съдържанието на уебсайта е в съответствие с действащите правни разпоредби. Освен това, Ceva се ангажира да не разпространява данни в нарушение на правата на трети лица, насилствено, порнографско, клеветническо или незаконно съдържание, включително расистки, ксенофобски, педофилски или по друг начин вредни за човешкото достойнство.

Ceva се стреми да актуализира съдържанието на уебсайта и да предостави на потребителя точна информация. Въпреки това, Ceva не носи отговорност за грешки и/или пропуски. Потребителят може да уведоми за грешка или пропуск на следния адрес на електронна поща: contact@ceva.com

Потребителят продължава да носи отговорност за използването на уебсайта, включително предишната му употреба, ако се откаже от използването на уебсайта.

Ceva си запазва правото да променя, прекрати или прекрати без предизвестие всички или част от услугите или съдържанието на уебсайта.

Сайтът може да съдържа хипертекстови връзки към други уебсайтове, които не са управлявани и / или редактирани от Ceva. Ceva не контролира по никакъв начин информацията, продуктите или услугите, предлагани от тези други уеб сайтове, и в никакъв случай не носи отговорност за съдържанието на тези уеб сайтове. Използването на тези уеб сайтове от Потребителя е отговорност единствено на последния.

B. Достъп до уебсайта

Консултацията с уебсайта е достъпна за всеки потребител, който има достъп до интернет.
Ceva се старае да поддържа уебсайта достъпен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без да има задължение за постигане на резултат в това отношение.

За поддръжка, актуализиране и поради всякакви други причини, включително технически, достъпът до уебсайта може да бъде прекъснат.

В никакъв случай Ceva не носи отговорност за тези прекъсвания на услугите и за последствията, които могат да настъпят за Потребителя.

Освен това, Ceva не носи отговорност за наличието на вируси в уебсайта и за каквито и да е последици, които могат да бъдат причинени на Потребителя.

C. Използване на уебсайта

Потребителят има право да:
- да преглеждате целия или част от уебсайта,
- попълва информацията, свързана с потребителския акаунт (дефиниран по-долу).

Потребителят няма право да:
- копира, разпространява (включително копира), модифицира или фалшифицира по някакъв начин всички или част от елементите на този уебсайт - премахване от всяка точка, копирана или отпечатана от този уебсайт, всяко споменаване на авторско право, търговска марка или друга клауза за интелектуална собственост, в оригиналния елемент.
Ако потребителят желае да създаде хипертекст или друга връзка към уебсайта, той изпраща имейл на следния имейл адрес: contact@ceva.com, като посочва:
- URL адреса (ите) на страницата (ите), от които потребителят желае да предложи връзка към уебсайта,
- URL адреса на страницата(ите) на уебсайта, към която потребителят желае да предложи връзка.
Ceva се задължава да проучи искането на потребителя, но не е задължена да го удовлетвори.
Всяко измамно използване на уебсайта или неговото съдържание и всяко нарушение на тези условия може да доведе до налагане на наказателни и граждански санкции, предвидени от закона.

II. Създаване и използване на потребителски акаунт

В случай че Сайта разреши откриването на потребителски акаунт, потребителят се съгласява да спазва правилата за създаване и използване на потребителския акаунт, дефиниран по-долу.

A. Създаване на потребителски акаунт

Потребителят има задължението да подаде формуляра за регистрация, предложен от Ceva и да предостави изискваните от него данни. Потребителят също така трябва да определи идентификатор и парола (наричани по-нататък "Кодовете за свързване"), които ще му позволят да получи достъп до неговата потребителска сметка (акаунт).

Ако не бъде попълнена необходимата задължителна информация, създаването на потребителската сметка (акаунт) ще бъде отказано.

Всеки потребител може да се регистрира само веднъж на уебсайта.

Потребителят удостоверява, че предоставената от него информация е точна, пълна и се задължава да направи това, което е необходимо, за да гарантира, че то остава такава. По-специално, Потребителят се задължава да предоставя само искрена и реална информация.

В случай че предоставената информация е невярна, непълна или остаряла, Ceva си запазва правото временно или постоянно да прекрати или затвори потребителския профил. 

Обработката на лични данни, предоставени от Потребителя във връзка със създаването и използването на потребителския акаунт към администратора на данни на Ceva, е предмет на разпоредбите на Политиката за поверителност на Ceva, описани подробно на уебсайта.

Потребителят се съгласява да не разкрива кодовете си за влизане на трети страни под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин и да информира Ceva за всякакво използване или подозрение за използване на тези кодове от неразрешена трета страна. Потребителят е единствено отговорен за поверителното съхранение на кодовете си за достъп и за всякакво използване, което може да направи от тях.

B. Използване на услугите за потребителски акаунти

Потребителят се задължава да спазва условията, специфични за услугите, предлагани на уебсайта.
По-специално, като част от Предложените услуги, предоставянето в потребителската сметка на снимка, създание или свидетелство (наричано по-долу "Съдържание"), предоставя на Ceva и нейните филиали правото, което не е изключително и глобално прехвърляемо за безплатно ползване, както е описано в Съдържанието на медиите по негов избор.

Ceva се задължава да споменава авторското право в случай на използване или възпроизвеждане на съдържанието на потребителя.

C. Затваряне на потребителския акаунт

Потребителят може по всяко време да изтрие профила си, като влезе в потребителската си сметка (акаунт). Затварянето на профила автоматично и незабавно води до край на достъпа до прикачените към него файлове.

В случай на неспазване на тези условия, Ceva си запазва правото да откаже достъп до услугите и да затвори потребителския профил.

III. Правата на интелектуална собственост

Сайтът е собственост и се управлява от Ceva. Представянето на уебсайта и всеки от елементите, включително търговски марки, лога и имена на домейни, които се появяват на уебсайта или компонента, са защитени от действащите закони за интелектуалната собственост и i) се държат от Ceva или от него дъщерни дружества или свързани дружества или ii) са държани от трети лица и подлежат на лиценз за използване и експлоатация, предоставен на Ceva от техните собственици.

Нищо от съдържанието на уебсайта или компонента не може да бъде възпроизвеждано, използвано, модифицирано, сглобено, декомпилирано, прехвърляно, лицензирано, прехвърляно, копирано, превеждано, продавано, публикувано, експлоатирано или разпространявано по друг начин, независимо дали частично или изцяло писмено съгласие на Ceva. Само копие за лична употреба е разрешено за лична употреба, частна и нетърговска, на персоналния компютър на потребителя или чрез инструментите за споделяне, предлагани на уебсайта.

Всяко използване, официално разрешено от Ceva на съдържанието него трябва да се извършва без никакво денатуриране или промяна по какъвто и да е начин.

Нарушаването на тези задължителни разпоредби подчинява потребителя и всички отговорни лица на наказателните и граждански санкции, предвидени от Българското законодателство.

Ceva или нейните дъщерни дружества си запазват правото да предприемат действия при нарушаване на правата си на интелектуална собственост.

IV. Отговорност на потребителя

Целият хардуер и софтуер, необходими за достъп и използване на уебсайта е отговорност на потребителя, който отговаря за правилното функциониране на оборудването и достъп до него. 

Потребителят е длъжен да предприеме всички необходими превантивни мерки за защита на своите данни, софтуер и/или компютърни системи, за да предпази от замърсяване на възможни вируси.

Използването на съдържанието, предоставено чрез уебсайта е отговорност на Потребителя. Фактите или актовете, които Потребителят би трябвало да изпълни предвид тази информация, не могат да поемат друга отговорност освен тази на Потребителя. Достъпът до съдържанието, предоставено на уебсайта е отговорност на Потребителя, а Ceva не носи отговорност за щетите или загубата на данни, които биха могли да бъдат резултат от изтеглянето или използването на съдържанието, разпространено в уебсайта.

Потребителят е единствено отговорен пред Ceva и, където е приложимо пред трети лица за всякакви вреди - преки или косвени, независимо от тяхното естество, причинени от каквото и да е съдържание, независимо от тяхното естество, съобщено, предадено или разпространявано от Потребителя чрез Уебсайта, както и за всяко нарушение на тези Условия и декларацията за поверителност.

Правно известие

CEВA АНИМАЛ ХЕЛТ БЪЛГАРИЯ (“CEВA”)

район Изгрев, ул. Елемаг № 26, Вх. Б, ет. 1, ап. 1

1113 SOFIA

Тел: +359.2.963.4275

Факс: +359.2.963.39.68

Ел.поща : cevabulgaria@ceva.com

Директорът за публикуването е: BOYAN GUBERKOV – Управител на CEВA.

Хостингът на сайта е осигурен от компанията: Clever Age www.clever-age.com 

Контакт по правилата за конфиденциалност

Сева се ангажира да осигури събирането и обработката на лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR). В съответствие с Правилника за личните данни имате право на достъп, коригиране, искане за ограничаване на обработката на личните Ви данни. В някои ограничени случаи можете също да се противопоставите на обработката, да оттеглите вашето съгласие, да поискате изтриването и да поискате преносимостта на Вашите данни. За да можете да упражнявате правата си, произтичащи от GDPR, попълнете формуляра по-долу. Вашите данни ще бъдат обработени, за да отговорят на вашата заявка. Те няма да се събират или съхраняват от Сева за никакви други цели.

Вашето искане е изпратено. Ще се свържем с вас възможно най-скоро. Вашите данни ще бъдат обработени, за да отговорят на Вашата заявка. В никакъв случай те няма да бъдат събирани или съхранявани от Ceva за други цели.

Обратно нагоре